ASUNTOLAN VARAUSEHDOT

1. SOPIMUSOSAPUOLET JA MÄÄRITELMÄT

Nämä Teak:n (”Teak Oy”) varausehdot /sopimusehdot koskevat yksittäisten henkilöiden majoitusvarauksia Teak Oy: oppilasasuntolassa. Majoitusvarauksen tekijästä käytetään jäljempänä nimitystä ”Asiakas”. Ryhmävarausten varausehdot sekä peruutus- ja muutosoikeuksia koskevat tiedot saat Teak Oy:n myyntipalvelusta erikseen ryhmävarausta tehdessäsi. Ryhmävarauksisesta on kyse, kun Asiakkaan tekemään majoitusvaraukseen kuuluvien solujen/huoneiden/huoneistojen määrä on kymmenen tai enemmän.

Sopimusehtoja sovelletaan Teak Oy:n ja Asiakkaan välillä, kun Asiakas varaa ja käyttää Teak Oy:n tarjoamia majoituspalveluja tai muita majoittumiseen liittyviä palveluita. Nämä sopimusehdot sisältävät tärkeää tietoa majoituspalvelujen käyttöön, Asiakkaan ja Majoittujan velvoitteisiin ja majoituspalvelun hinnanmääräytymiseen liittyen. Asiakkaan tulee perehtyä näihin ehtoihin huolellisesti ennen sopimuksen tekemistä. Sopimusehtojen hyväksyminen on edellytys Teak Oy:n tarjoamien majoituspalvelujen käytölle.
””Majoittujalla”” tarkoitetaan Asiakasta tai muuta Asiakkaan yksilöimää luonnollista henkilöä, joka käyttää asuntolan tarjoamia majoituspalveluita jossain muodossa. Majoittujaa koskevat soveltuvin osin samat ehdot ja velvoitteet kuin Asiakastakin.
””Majoituskohteella”” tarkoitetaan sellaista rakennuksen osaa, huoneistoa, huonetta tai muuta majoitustilaa, joka on Asiakkaan tai Majoittujan käytettävissä majoittumistarkoitusta varten.

2. SOPIMUKSEN SYNTYMINEN JA VOIMASSAOLO

2.1 Varauksen tekeminen ja sitovuus, tarjottavat majoitussopimusvaihtoehdot sekä sisäänkirjautuminen
Varaus katsotaan sitovaksi eikä sitä voi ilman Teak Oy:n hyväksyntää peruuttaa, kun Asiakas on tehnyt varauksen, ja Teak Oy on sen verkkopalvelun välityksellä tai muutoin kirjallisesti hyväksynyt. Asiakas hyväksyy varaamaansa hintaan liittyvät peruutus- ja muutosrajoitukset, jotka on kerrottu kohteen kuvaustekstissä. Teak Oy voi vaatia varausmaksun suorittamista tai varauksen vahvistamista luottokortilla varauksen sitovuuden edellytykseksi.
Majoittuminen alkaa sisäänkirjautumisella (check-in). Sisäänkirjautumisaika alkaa kello 15.00 majoittumisen sovittuna alkamispäivänä, jollei muuta ole sovittu. Uloskirjautuminen majoituksen päättymispäivänä on viimeistään kello 12.00, ellei toisin ole sovittu.

2.2 Lyhytaikainen majoittuminen

Majoitus on voimassa sovitun määräajan ja päättyy automaattisesti Asiakkaan varauksen yhteydessä ilmoittaman majoituksenkeston päättyessä.
2.3 Pitkäaikainen majoittuminen ja Asiakkaan maksuvelvoite
Asiakas maksaa majoittumisen etukäteen 30 yön jaksoissa ja saa Teak Oy:lta seuraavaa jaksoa koskevan tiedustelun maksun suorittamisesta etukäteen seuraavan jakson osalta. Mikäli Asiakas haluaa kesken veloituskuukauden lyhentää majoittumistaan, on se mahdollista, mutta Teak Oy ei ole velvollinen palauttamaan etukäteen maksettua maksua. Mikäli asiakas ei ole maksanut/ ei maksa laskuaanTeak Oy:llä on oikeus keskeyttää Asiakkaan majoittuminen.
Mikäli Asiakas haluaa majoitussopimuskauden aikana muuttaa majoittumisen arvioitua kestoa varauksen yhteydessä ilmoitetusta arvioidusta kestosta, saattaa veloitukseen tulla muutoksia. Asiakas ymmärtää ja hyväksyy, että sopimuksen keston muuttaminen tai sopimuksen päättyminen ennen arvioidun keston päättymistä vaikuttaa majoituksesta perittävään hintaan myös takautuvasti. Edellä tässä kohdassa todetun lisäksi on Teak:lla aina oikeus olla myöntämättä jatkoa.

Teak Oy:lla on oikeus olla hyväksymättä varausta, mikäli asiakkaalla on erääntyneitä majoitusmaksuja Teak Oy:lle tai asiakas on aiheuttanut merkittävää vahinkoa tai häiriötä aiemmin majoittuessaan.

3. ASIAKKAAN VELVOLLISUUDET JA SITOUMUS

Asiakas vastaa kaikkien majoitussopimuksen synnyttämien velvoitteiden täyttämisestä ja noudattamisesta. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan Majoittujien oikeat ja lainsäädännön edellyttämät matkustustiedot sekä mahdolliset muut olennaiset yhteys- ja tunnistetiedot kirjallisesti Teak Oy:lle. Asiakas on vastuussa annettujen yhteystietojen oikeellisuudesta. Teak Oy ei ole korvausvelvollinen tilanteissa, joissa varausvahvistusta tai muuta varaukseen liittyvää tietoa ei ole voitu toimittaa Asiakkaalle virheellisten yhteystietojen vuoksi. Majoittujan vaihtaminen edellyttää, että asiasta on sovittu Teak Oy:n kanssa etukäteen kirjallisesti. Majoittujan on Teak Oy:n pyynnöstä kyettävä todentamaan henkilöllisyytensä. Mikäli Asiakas ja Majoittuja ovat eri henkilö, Asiakas on velvollinen huolehtimaan, että Majoittuja on tietoinen majoittumista koskevista ehdoista ja velvollisuuksista. Asiakas vastaa siitä, että Majoittuja noudattaa sopimusta. Majoittuja sitoutuu noudattamaan tämän sopimuksen mukaisia ehtoja ja toimimaan asetettujen velvollisuuksien mukaisesti. Mikäli Majoittuja toistuvasti tai vakavasti toimii tämän sopimuksen ehtojen vastaisesti, voidaan sopimus päättää ja Majoittuja poistaa Majoituskohteen tiloista välittömästi.

4. MAKSUT JA HINNANMUUTOKSET

4.1 Laskutus

Asiakas on velvollinen suorittamaan pitkäaikaisen majoituksen sopimuksen mukaiset maksut 30 yön jaksot etukäteen tai lyhytaikaiseen majoitukseen varauksen yhteydessä verkkopalvelussa. Asiakas ei vapaudu tilaamiensa majoituspalvelujen tai lisäpalvelujenmaksuvastuusta, vaikka Majoittuja ei käyttäisi hyväkseen sovittuja palveluja.

4.2 Vakuus

Teak Oy voi veloittaa varauksen teon yhteydessä Asiakkaalta vakuuden, joka toimii myös vakuutena varauksesta ja palveluista. Mahdollinen vakuus palautetaan täysimääräisenä Asiakkaalle kaikkien sopimusvelvoitteiden tultua suoritetuksi ja mahdollisten korjaus-, siivous- tai muiden toimenpiteiden sekä avainten luovutuksen jälkeen. Teak Oy:llä on oikeus vähentää vakuudesta tarvittava osa Asiakkaan tai Majoittujan maksuvelvoitteiden suorittamiseen, Asiakkaan tai Majoittujan aiheuttamien vaurioiden korjaamiseksi, Majoituskohteen normaalista poikkeavaksi siivoamiseksi tai tyhjentämiseksi, Asiakkaan tai Majoittujan epäasiallisesta toiminnasta aiheutuneiden tai muiden vastaavien Teak Oy:lle aiheutettujen ylimääräisten kulujen (ml. myös Teak Oy:lle aiheutunut ylimääräinen työ ja kustannukset) korvaamiseksi. Asiakkaan tulee antaa Teak Oy:lle riittävät tiedot vakuuden palauttamista varten. Vakuudelle ei makseta korkoa.
4.3 Hinnan muuttuminen Asiakkaan muuttaessa majoittumisen kestoa

Mikäli Asiakas muuttaa majoituksen arvioitua kestoa varauksen tekemisen yhteydessä ilmoitetusta arvioidusta kestosta tai mikäli sopimus muutoin päättyy ennen majoituksen arvioidun keston päättymistä, muuttuu Asiakkaan majoituksesta perittävä hinta majoituksen muuttunutta kestoa vastaavasti. Asiakas ymmärtää, että mikäli sopimus päättyy ennen arvioidun keston päättymistä, Asiakkaan majoittumisesta perittävä yksikköhinta (kuten päivä- tai viikkohinta) nousee ja muutos vaikuttaa takautuvasti myös aiempien kuukausien hintaan. Muutosehdot on yksilöity varaus/sopimusehdoissa.

4.4 Maksuviivästykset

Asiakkaan maksusuorituksen viivästyessä on Teak Oy:lla oikeus periä 8%:n viivästyskorkoa eräpäivästä lukien. Kuluttaja asiakkaiden kohdalla noudatetaan voimassa olevaa korkolain mukaista viivästyskorkoa maksuneräpäivästä lukien. Maksumuistutuksesta Asiakkaalta veloitetaan viiden (5) euron suuruinen maksumuistutuskulu. Lisäksi Teak Oy voi periä Asiakkaalta viivästyneen laskun perimisestä aiheutuneet kohtuulliset kustannukset. Asiakkaan suorittama maksu kohdistuu ensisijaisesti viivästyskorkoihin, perinnästä aiheutuneisiin kuluihin sekä muihin kuluihin ja vasta sitten pääomaan. Sopimuksen päättämisestä maksuviivästyksen perusteella on sovittutarkemmin kohdissa 2.3. Jos Asiakas ei ole maksanut erääntyneitä laskuja maksukehotuksesta huolimatta, erääntyvät myös muut sopimuksen mukaan laskutettavat vielä erääntymättömät saatavat heti maksettaviksi, jollei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.

4.5 Maksaminen

4.5.1 Maksutavat

Maksaminen verkkopalvelussa tapahtuu maksunvälityspalvelun Paytrailin välityksellä.

Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Paytrail Oyj näkyy maksun saajana tiliotteella tai korttilaskulla ja välittää maksun kauppiaalle. Paytrail Oyj:llä on maksulaitoksen toimilupa. Reklamaatiotapauksissa pyydämme ottamaan ensisijaisesti yhteyttä tuotteen toimittajaan. Lisätietoja: www.paytrail.com/kuluttaja/maksupalveluehdot

Paytrail Oyj, y-tunnus: 2122839-7
Innova 2
Lutakonaukio 7
40100 Jyväskylä
Puhelin: 020 718 1830
www.paytrail.com

5. MAJOITUSKOHTEEN KÄYTTÖÖN LIITTYVÄT ASIAKKAAN JA MAJOITTUJAN VELVOLLISUUDET

5.1 Yleistä majoituskohteen käytöstä ja majoittumisesta

Majoittujan on hoidettava majoituskohdetta ja siihen kuuluvaa irtaimistoa ja varustusta huolellisesti, sekä käytettävä majoituskohdetta, irtaimistoa ja varustusta vain niille tarkoitettuun tavanomaiseen käyttöön. Majoituskohdetta tai sen osaa ei saa luovuttaa muun kuin majoittujan käyttöön, ellei tästä ole sovittu etukäteen kirjallisesti Teak Oy:n kanssa. Majoituskohteeseen ei saa tehdä muutoksia. Majoituskohteen seiniin tai muihin pintoihin ei saa tehdä reikiä tai muita jälkiä tai kiinnityksiä (esimerkiksi nauloja, ruuveja tai taulukoukkuja). Asiakas on velvollinen korvaamaan mahdolliset aiheuttamansa vauriot näiden sopimusehtojen mukaisesti. Majoituskohteen irtaimistoa ei saa siirtää majoituskohteen ulkopuolelle ilman Teak Oy:n etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Majoittujalla on oikeus tuoda majoituskohteeseen omia henkilökohtaisia tavanomaisia tavaroitaan tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti, edellyttäen että ne eivät aiheuta vahinkoa tai häiriötä majoituskohteelle, muille tiloille tai muille majoittujille. Häiriön aiheuttaminen majoituskohteessa tai sen yhteydessä olevissa tiloissa on kielletty, eikä Majoittuja saa häiritä käyttäytymisellään majoituskohteen läheisyydessä asuvia. Majoittumisen aikana on noudatettava majoituskohteen järjestyssääntöjä sekä viranomaisten julkaisemia ja antamia ohjeita ja määräyksiä sekä lainsäädäntöä. Majoituskohteen järjestyssäännöt ovat nähtävillä majoituskohteessa. Järjestyssääntöjä rikkovasta ja viralliseen valitukseen johtavasta toiminnasta veloitetaan 200€ käsittelymaksu. Majoituskohteessa ja majoituskohteen yhteydessä mahdollisesti olevissa tiloissa ei saa tupakoida tai käyttää voimakkaita hajusteita, jotka voisivat haitata seuraavan majoittujan oloa kohteessa. Asiakas hyväksyy kuitenkin, että Teak Oy ei tarjoa allergiavapaita huoneita, eikä voi taata, että huoneet olisivat hajusteettomia tai muutoin allergisoimattomia. Majoituskohteessa tai sen yhteydessä olevissa tiloissa ei saa myöskään käyttää laittomia päihteitä tai harjoittaa rikollista toimintaa. Majoittujalla on lisäksi velvollisuus huolehtia siitä, että: (i) Majoituskohde ja sen yhteydessä mahdollisesti olevat yhteiset tilat pysyvät siisteinä; (ii) jätteet viedään ajallaan niille osoitettuihin jäteastioihin; (iii) valot ja sähkölaitteet sammutetaan sekä vesihanat ja –liitännät suljetaan huoneesta poistuttaessa sekä Majoittujan nukkuessa; (iv) ovet lukitaan ja ikkunat suljetaan aina huoneesta poistuttaessa; ja (v) avaimet ja mahdolliset ovikoodit eivät joudu ulkopuolisten haltuun tai katoa, eikä avaimista teetetä kopioita. Avainten katoamisesta johtuvista kustannuksista, kuten lukkojen vaihdosta, sarjoittamisesta tai uusien avainten hankkimisesta vastaa täysimääräisesti, Majoittuja ja Asiakas.

5.2 Vierailijat

Majoituskohteessa ei saa järjestää tilaisuuksia, joihin yleisöllä on vapaapääsy tai jotka muutoin aiheuttavat häiriötä muille majoittujille tai naapureille. Majoittujalla on kuitenkin oikeus kutsua yksittäisiä henkilökohtaisia vieraita satunnaisesti majoituskohteeseen edellyttäen, että vieraat eivät aiheuta häiriötä muille majoittujille tai majoituskohteen toiminnalle. Huoneessa yöpyvien vieraiden määrä ei kuitenkaan koskaan saa ylittää huoneen maksimikapasiteettia, jonka Asiakas voi tarkistaa asiakaspalvelusta. Asiakkaan tulee ilmoittaa majoituskohteen asiakaspalveluun etukäteen, mikäli vieras yöpyy. Vierailut eivät voi olla jatkuvia ja Teak Oy:lla on oikeus rajoittaa vierailijoiden tai vierailujenmäärää perustellusta syystä. Vieraat saavat oleskella majoituskohteen aula- ja muissa vastaavissa yhteistiloissa Asiakkaan vastuulla. Vierailla ei kuitenkaan ole oikeutta käyttää majoituskohteeseen liittyviä lisäpalveluita tai tiloja (kuten sauna ja pesula) maksutta.

5.3 Lemmikkieläimet

Majoituskohteeseen tai yhteisiin tiloihin ei saa tuoda, eikä siellä saa pitää eläimiä ilman Teak Oy:n etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Lemmikkieläimen tuontiluvan saa maksamalla lisämaksun. Selvitä asia majoitusvarauksen tekemisen yhteydessä tai ota yhteyttä Teak:n asiakaspalveluun. Mikäli lemmikkieläimen tuonnista Majoituskohteeseen on sovittu, määritellään Asiakkaan kanssa myös sallittujen eläinten määrä. Tällöin lemmikkieläimen saa Asiakkaan huoneen lisäksi tuoda majoituskohteen yhteiseen aulatilaan. Ovella suljettuihin tai muutoin erikseen määriteltyihin yhteistiloihin, kuten yhteiseen keittiötilaan, ei saa tuoda lainkaan eläimiä. Mikäli majoituskohteeseen tuodaan eläimiä luvatta, Teak Oy:lla on oikeusperiä 100 euron suuruinen käsittelymaksu sekä siivouskulut toteutuneiden siivouskulujen mukaan Asiakkaalta. Lisäksi Asiakas on velvollinen korvaamaan täysimääräisesti kaikki eläimen majoituskohteessa tai muissa tiloissa aiheuttamat vahingot, vauriot ja häiriöt riippumatta siitä, oliko eläimen tuomiselle saatu lupa.

6. HENKILÖKOHTAISET TAVARAT JA PÄÄSY MAJOITUSKOHTEESEEN

Teak Oy ei vastaa Majoittujan majoituskohteeseen tai sen yhteydessä mahdollisesti oleviin yhteisiin tiloihin jätetyistä tai mainituissa tiloissa säilytettävistä tavaroista. Majoittumisen päättymisen jälkeen majoituskohteeseen jääneen tavaran osalta Teak:lla ei ole säilytysvelvollisuutta, vaan Asiakkaan tulee huolehtia siitä, että kaikki Asiakkaan tai Majoittujan tavarat siirretään pois majoituskohteesta. Mahdollinen säilytys ja pakkaaminen tehdään Asiakkaan kustannuksella.

Teak Oy:lla on oikeus päästä vierailemaan majoituskohteessa majoituskohteen kunnon ja hoidon valvomiseksi sekä majoitukseen liittyvien siivous- ja muiden palvelujen tuottamiseksi. Majoittujan on päästettävä Teak Oy:n edustaja viivytyksettä vierailemaan majoituskohteessa näiden tehtävien suorittamiseksi. Tarvittaessa Teak Oy:n edustajalla tai muulla Teak Oy:n osoittamalla tai valtuuttamalla henkilöllä on lisäksi oikeus tarkistaa majoituskohde sekä päästä majoituskohteeseen. Mahdollisista Majoituskohdetta koskevista laajemmista huolto- ja muista toimenpiteistä ilmoitetaan mahdollisuuksien mukaan 24 tuntia ennen huoltotoimien aloittamista. Asiakkaan tilaamat palvelut toimitetaan Teak Oy:n ilmoittaman aikataulun mukaisesti. Mikäli Asiakkaan tilaamaa palvelua, kuten siivousta, ei voida suorittaa johtuen siitä, että Asiakas on paikalla majoituskohteessa tai palvelun suorittaminen muutoin estyy Asiakkaasta johtuen (esimerkiksi kohteen ollessa niin epäjärjestyksessä, ettei siivousta voida normaalisti toteuttaa), jää kyseinen palvelu suorittamatta eikä Asiakas ole oikeutettu korvaukseen palvelun estymisestä.

7. LISÄPALVELUT JA YHTEISET TILAT MAJOITUSKOHTEEN YHTEYDESSÄ

Asiakkaalla voi olla mahdollisuus hyödyntää majoituskohteen yhteydessä tarjoamia lisäpalveluita ja yhteisiä tiloja (kuten aulatilat, pesula tai sauna), joista osa voi olla jäljempänä todetusti lisämaksullisia. Lisäpalveluita voivat tuottaa kolmannet osapuolet, jolloin kyseinen kolmas osapuoli on Asiakkaan sopimuskumppani kyseisen palvelun osalta. Lisäpalveluun voivat soveltua ko. palvelun yhteydessä ilmoitetut erityisehdot, joita Asiakas sitoutuu noudattamaan käyttäessään kyseistä palvelua. Teak ei takaa lisäpalvelujen tai yhteisten tilojen saatavuutta ja pidättää oikeuden tehdä muutoksia kulloinkin saatavilla oleviin lisäpalveluihin sekä yhteisiin tiloihin. Asiakas ei ole oikeutettu korvaukseen tai hyvitykseen lisäpalvelujentarjoamisen tai yhteisten tilojen käytön estymisestä tai muuttumisesta johtuen.

7.1 Siivous

Asiakas/majoittuja on vastuussa huoneen ja käyttämiensä yhteisten tilojen siivouksesta. Asiakkaan tulee huolehtia huoneiston siisteydestä. Mikäli loppusiivous lyödään laimin, on Teak Oy:lla oikeus tilata siivous asiakkaan kustannuksella sekä laskuttaa käsittelymaksu 150 euroa.

7.2 Sauna

Teak Oy:n asuntolassa on käytettävissä sauna. Saunan käyttö on lisämaksullinen palvelu, joka on varattava erikseen.

7.4 Pesula

Teak Oy:n asuntolassa on pesula, jonka voi varata käyttöönsä lisämaksusta.

8. ULOSKIRJAUTUMINEN, MAJOITUSKOHTEEN LUOVUTTAMINEN JA MAJOITUSKOHTEESEEN PÄÄSYN PÄÄTTYMINEN SOPIMUKSEN PÄÄTTYESSÄ

Majoitussopimuskauden päättyessä majoituskohde tulee luovuttaa Teak Oy:lle samassa kunnossa kuin se oli sisään muuttaessa, huolellisesti siivottuna ja tyhjennettynä Majoittujan omista tavaroista. Jokaisessa Teak:n kohteessa Asiakkaan tulee viedä roskat, huolehtia siitä, että huoneen pinnat ovat siistit ja tiskata tiskit. Loppusiivouksen laiminlyönnistä voidaan Asiakkaalta periä toteutuneiden siivouskulujen mukainen siivousmaksu sekä käsittelymaksu 150 euroa. Unihome voi periä Asiakkaalta korvauksen myös muista Asiakkaan tai Majoittujan aiheuttamista vahingoista ja vaurioista. Uloskirjautumisaika on majoituksen päättymispäivänä klo 11 mennessä, jollei muuta ole sovittu. Mikäli Majoittuja ei ole majoituksen päättymisen jälkeen luovuttanut huoneistoa tai luovuttamisesta ei ole muuten pystytty sopimaan, toimitetaan Majoittujan irtaimisto ja Majoituskohteeseen jätetyt tavarat hävitettäväksi. Asiakas ja Majoittuja ymmärtävät, että Majoittujan pääsy majoituskohteeseen päättyy ja Majoittujan avain lakkaa toimimasta välittömästi majoituksen päättyessä. Jollei muuta ole sovittu, pääsy Majoituskohteeseen päättyy kello 11 majoituksen päättymispäivänä.

9. ASIAKKAAN VASTUU

9.1 Ilmoitus vahingosta

Asiakkaalla ja Majoittujalla on velvollisuus ilmoittaa Teak Oy:lle viipymättä vahingosta, joka on kohdistunut majoituskohteeseen tai sen irtaimistoon. Vakavasta vahingosta, vahingon uhasta tai vaarasta on ilmoitettava välittömästi majoituskohteen vastaanottoon asiakaspalvelun ollessa paikalla tai muuhun aikaan sähköpostiin. llmoitusvelvollisuuden laiminlyönyt henkilö on vastuussa aiheutuneesta vahingosta.

9.2 Vahingon, haitan ja häiriön korvaaminen

Asiakas on velvollinen korvaamaan Teak Oy:lle täysimääräisesti sellaisen vahingon, haitan, häiriön sekä kustannukset, jotka on aiheutettu Asiakkaan, Majoittujan tai heidän luvallaan majoituskohteessa tai sen yhteydessä olevissa tiloissa oleskelevan tai vierailevan henkilön toimesta tai laiminlyönnillä tahallisesti tai huolimattomuudella majoituskohteelle, irtaimistolle, varustukselle, muille käytössä oleville tai yleisille tiloille tai kolmansille osapuolille tai heidän omaisuudelleen. Korvausvelvollisuus koskee myös kadonnutta, hävinnyttä tai tuhoutunutta irtaimistoa ja omaisuutta sekä Majoittujan käytössä olevien tilojen epätavanomaisesta likaantumisesta ja kulumisesta johtuvia siivous-, puhdistus- ja korjauskuluja. Mikäli Asiakas aiheuttaa majoituskohteessa tai muissa tiloissa palohälytyksen, Asiakas on velvollinen korvaamaan palohälytyksestä aiheutuvat kulut (mm. asuntolan tyhjentäminen ja mahdolliset muille asiakkaille aiheutuvat korvausvaateet).

10. Teak Oy:n VASTUU VIRHEISTÄ

10.1 Palvelun suorittaminen

Teak Oy vastaa siitä, että majoituskohde on Asiakkaan varaamana ajankohtana käytettävissä sovitulla tavalla. Teak Oy:n vastuulla on Asiakkaan varaamien, tilaamien tai hankkimien lisäpalveluiden ja varusteiden toimittaminen sovitulla tavalla. Teak Oy:lla on kuitenkin aina oikeus tarjota Asiakkaalle Asiakkaan valitsemaa majoituskohdetta parempitasoinen majoituskohde. Teak Oy vastaa siitä, että majoituskohde on majoitusajan alkaessa sellaisessa kunnossa, kuin Asiakas Tea Oy:n kohdekuvauksen ja muut olosuhteet huomioon ottaen voi kohtuudella vaatia. Lisäksi Unihome vastaa majoituskohteen ja sen varustuksen normaalista kulumisesta, palvelun toimivuudesta ja näistä aiheutuvista kustannuksista. Teak Oy:lla ei kuitenkaan ole velvollisuutta tehdä majoituskohteeseen sen tasoa nostavia parannustöitä, vaan tällaiset työt suoritetaan Teak Oy:n harkinnan mukaan.

10.2 Korvaavan hyödykkeen toimittaminen

Mikäli sopimuksen mukaisen majoituskohteen tai palvelun tarjoaminen on mahdotonta tai on muusta syystä välttämätöntä tarjota Asiakkaalle sovitusta poikkeavaa kohdetta tai palvelua, on Teak:lla oikeus tarjota sovittua mahdollisimman hyvin vastaava kohde tai palvelu Asiakkaalle ilman Asiakkaalle aiheutuvia lisäkustannuksia. Mikäli korvaavan majoituskohteen tarjoaminen on mahdotonta, Teak Oy varaa oikeuden irtisanoa sopimuksen päättymään välittömästi. Teak Oy palauttaa Asiakkaan mahdollisesti jo suorittamat maksut tällöin kokonaisuudessaan.

10.3 Virheilmoitukset ja virheen korjaus

Majoituskohteen kuntoon, irtaimistoon ja varustukseen liittyvät huomautukset ja valitukset on tehtävä viipymättä, ja viimeistään kuitenkin vuorokauden kuluessa majoitusajan alkamisesta, minkä jälkeen Teak Oy:lla on mahdollisuus korjata virhe. Mikäli virheilmoitusta on viivytetty tai se tehdään vasta varauksen päättyessä, Teak ei ole velvollinen hyvittämään Asiakasta aiheutuneesta vahingosta tai haitasta. Teak käy läpi sille toimitetut majoituskohdetta, sen irtaimistoa tai varustusta koskevat kirjalliset virheilmoitukset ilman aiheetonta viivästystä. Teak korjaa virheet joutuisasti ja virheen kiireellisyyden mukaisesti kohtuullisessa ajassa.

10.4 Vahingonkorvaus ja vastuunrajoitus

Teak on vastuussa sopimuksen vastaisesta viivästyksestä tai virheestä, jos kyse on merkittävästä Teak:n virheestä, jota ei saada kohtuullisessa ajassa korjatuksi. Asiakas on tällaisessa tilanteessa oikeutettu hyvitykseen aiheutuneesta vahingosta. Jollei pakottavasta kuluttajansuoja- tai muusta lainsäädännöstä muuta johdu. Teak ei ole vastuussa välillisistä vahingoista. Asiakas ei ole oikeutettu saamaan vahingonkorvausta, mikäli virhe tai viivästys johtuu ylivoimaisesta esteestä, viranomaisen pyynnöstä tai kiellosta taikka muusta pakottavasta syystä.

10.5 Ylivoimainen este

Teak ei vastaa viivästyksestä tai vahingosta, joka johtuu ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimaisena esteenä pidetään muun muassa luonnonkatastrofia, tulipaloa, vesivahinkoa, lakkoa, pandemiaa, energiajakelun keskeytystä, sähkö- tai vesikatkosta, internet-, lämmitys- tai viemäröintiongelmaa tai ulkopuolisen tahon huolto-, korjaus- tai muita töitä tai muuta estettä, joka ratkaisevasti vaikuttaa palvelun toteuttamiseen. Ylivoimaiseksi esteeksi Teak:n osalta katsotaan myös Teak:n yhteistyökumppaniin tai palveluntuottamisen kannalta oleelliseen toimijaan kohdistunut ylivoimainen este.

11. MAJOITUSSOPIMUKSEN IRTISANOMINEN SOPIMUSRIKKOMUKSEN PERUSTEELLA

11.1 Teak:n irtisanomisoikeus sopimusrikkomuksen perusteella

Teak Oy voi irtisanoa majoitussopimuksen, jos Asiakas tai Majoittuja olennaisella tavalla rikkoo sopimusta, järjestyssääntöjä tai muita ehtoja. Irtisanominen astuu voimaan välittömästi tai irtisanomisilmoituksessa määritellyllä tavalla. Irtisanomisen jälkeen tätä sopimusta voidaan kuitenkin soveltaa esimerkiksi velvollisuuksien selvittämiseen sekä korvausten laskentaperusteena. Teak:lla on oikeus irtisanoa sopimus välittömästi ilman velvollisuutta huomautukseen seuraavilla perusteilla:
• Asiakas tai muu maksuvelvollinen taho on asetettu konkurssiin tai on muutoin todettu maksukyvyttömäksi tai muulla tavoin kykenemättömäksi vastaamaan sopimusvelvoitteistaan
• Asiakkaan tai muun maksuvelvollisen tahon taloudellinen asema on heikentynyt oleellisella tavalla, eikä tämä maksa erikseen määriteltyä ennakkomaksua tai aseta lisävakuutta
• Majoituskohde on luovutettu kolmannelle, ulkopuoliselle tai muulle käyttäjälle, kuin on erikseen sovittu sopimusosapuolten välillä
• Majoituskohteessa tai muissa tiloissa on aiheutettu olennaista häiriötä
• Majoituskohteelle tai muille tiloille tai irtaimistolle tai varustukselle on aiheutettu vahinkoa
• Järjestys- tai käyttäytymissääntöjä ei ole noudatettu ja rikkomus on olennainen
• Majoituskohteessa on harjoitettu rikollista toimintaa
• Majoituskohdetta käytetään olennaisella tavalla muuten kuin elämiseen ja yöpymiseen
• Majoittuja päästää jatkuvasti tai toistuvasti majoituskohteeseen ulkopuolisia henkilöitä näiden sopimusehtojen vastaisesti tai vieraat aiheuttavat häiriötä majoituskohteessa tai muissa tiloissa
• Teak:lla on oikeus irtisanoa majoitussopimus välittömästi, mikäli Asiakas ei maksa majoitusta eräpäivään mennessä.
• Kaikenlaisen ansiotoiminnan harjoittaminen Teak:n tiloissa on kielletty ilman etukäteen annettua kirjallista lupaa.

11.2 Asiakkaan irtisanomisoikeus sopimusrikkomuksen perusteella
Asiakas voi irtisanoa sopimuksen, mikäli Teak on olennaisella tavalla rikkonut sopimusta tai toiminut velvoitteidensa vastaisesti, eikä Teak ole saanut virhettä tai viivästystä korjattua kohtuullisessa ajassa. Irtisanomisesta on laadittava kirjallinen ilmoitus.

12. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

Teak käsittelee Asiakkaan ja Majoittujan henkilötietoja palvelun tietosuojaselosteen mukaisesti.

13. SOPIMUKSEN OSITTAINEN PÄTEMÄTTÖMYYS TAI MITÄTTÖMYYS

Mikäli osa sopimuksesta on tai tulee lainsäädännöllisten muutosten takia, viranomaismääräyksellä tai muusta syystä pätemättömäksi tai mitättömäksi, on sopimus muilta osin yhä voimassa.

14. SOPIMUSEHTOJEN MUUTTAMINEN

Näillä sopimusehdoilla ei heikennetä pakottavaan kuluttajasuojalainsäädäntöön perustuvia Asiakkaan oikeuksia. Teak:lla on oikeus muuttaa näitä sopimusehtoja siten, ettei muutos ole Asiakkaan vahingoksi. Teak voi muuttaa sopimusehtoja myös muutoin siten ettei sopimuksen sisältö olennaisesti muutu, mikäli muutos johtuu esimerkiksi palvelun sopimus-, hinnoittelu-, tai asiakaspalvelujärjestelyjen uudistamisesta tai yhdenmukaistamisesta, yhtiö- tai liiketoimintajärjestelyistä, merkityksellisten tuotantokustannusten muuttumisesta, kolmansien osapuolten tuottamista palveluista johtuvista muutoksista kuten palvelusopimuksen päättymisestä tai muuttamisesta, tietyn palvelun tai sen ominaisuuden tuottamisen lopettamisesta, palveluiden kehittämisestä tai uudistamisesta, teknisistä järjestelmäuudistuksista, markkinatilanteen tai palvelun kysynnän olennaisesta muuttumisesta, tai muusta vastaavasta perustellusta syystä. Unihome ilmoittaa sopimusehtojen muuttamisesta Asiakkaalle asianmukaisella tavalla. Mikäli muutokset ovat Asiakkaan vahingoksi, Asiakkaalla on oikeus irtisanoa sopimus muutoksen tullessa voimaan. Asiakas on velvollinen huolehtimaan siitä, että hän on ennen varauksensa hyväksymistä tutustunut varaus/sopimusehtojen voimassa olevaan versioon.

16. SOVELLETTAVA LAKI JA RIIDANRATKAISU

Tähän sopimukseen sovelletaan ja sitä tulkitaan Suomen lain mukaisesti. Teak ja Asiakas toteavat ja vahvistavat, että tässä sopimuksessa on kyse majoituspalvelujen myynnistä, johon ei sovelleta lakia asuinhuoneistojen vuokrauksesta. Tästä Sopimuksesta aiheutuvat tai siihen liittyvät riidat ratkaisee Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus tai kuluttajan kotipaikan alioikeus. Kuluttaja voi myös saattaa erimielisyyden Kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) käsiteltäväksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).